Z historii

Drukuj
Utworzono: czwartek, 12, październik 2006 Poprawiono: niedziela, 17, wrzesień 2017 su@dmin03698

Historia Publicznej Szkoły Powszechnej w Skorolcu (obecnie Stolec)

 

Historia szkoły - odcinek I

 

                Już w czerwcu 1945 roku do wsi Skorolec (obecnie Stolec ) przybyli pierwsi repatrianci i osadnicy wojskowi wraz z rodzinami .Wieś była| zamieszkała jeszcze przez ludność niemiecką.

W okresie przejściowym zamieszkiwali razem : Polacy i Niemcy . W lipcu 1945 roku do wsi przybyła rodzina nauczycielska Roman Papp wraz z żoną Sabiną Papp i trójką dzieci :Andrzejem, Jerzym i Marią.

            Inspektorat Oświaty w Ząbkowicach Śląskich powierzył panu Pappowi misję zorganizowania Publicznej Szkoły Powszechnej we wsi Skorolec . Na szkołę przeznaczono dwa budynki :szkoła nowa obecnie budynek nr 1 i szkoła stara obecnie budynek nr 3 .Nauka rozpoczęła się na przełomie września i października 1945 roku. Przyjęto 31 uczniów do klasy I , wychowawcą został nauczyciel Roman Papp, 25 uczniów do klasy II - wychowawczynią została nauczycielka Sabina Papp , 16 uczniów do klasy III -wychowawcą Sabina Papp , 14 uczniów do klasy IV - wychowawcą Roman Papp oraz 20 uczniów do klasy V - wychowawcą Roman Papp. Klasa I uczyła się osobno, natomiast, połączone były klasa II z III i klasa IV z V. Nie było klas najstarszych to jest klasy VI i VII.

Historia szkoły - odcinek II

             Od momentu zaistnienia szkoły rozpoczęła się także nauka religii. Religii uczył ówczesny proboszcz wsi Skorolec ks. Jan Czornysz. Nauka w szkole odbywała się praktycznie bez podręczników . Nauczyciele przystąpili do organizowania biblioteki szkolnej z książek darowanych przez rodziców. Nauczyciele sami zapewniali czystość i ogrzewanie pomieszczeń szkolnych. Ilość uczniów pod koniec roku szkolnego wynosiła powyżej 100 , co świadczy o szybkim napływie ludności polskiej do wsi. W poszczególnych zespołach klasowych było duże zróżnicowanie wiekowe uczniów spowodowane przerwą w nauce w okresie okupacji. Do pomocy szkole rodzice utworzyli Koło Rodzicielskie .Brak informacji o osobie pełniącej funkcję przewodniczącego Zarządu Koła Rodzicielskiego. Rok szkolny podzielony był na cztery okresy.

Klasa I uczyła się j.polskiego, matematyki, rysunków, śpiewu, wychowania fizycznego,prac ręcznych,religii.

Klasa II miała przedmioty te same.

Klasa III historia,geografia i przyroda.      

Klasa IV miała te same przedmioty.

Klasa V identycznie jak w klasieIV

Obecnie szkoła posiada imienne wykazy uczniów poszczególnych klas roku szkolnego 1945 / 46 .

Historia szkoły - odcinek III

Rok szkolny 1946/47 rozpoczął się 3 września .W dalszym ciągu kierownikiem szkoły jest Roman Papp. Pozostali nauczyciele to: Sabina Papp ,Karolina Klonowska, oraz ks.Jan Czornysz nauczający religii. Naukę rozpoczęło 130 uczniów podzielonych na 7 klas. Od 1946 roku mamy pełną siedmioklasową szkołę. Nadal jednak tylko klasa I uczyła się oddzielnie,pozostałe

klasy były łączone : II i III, IV i V oraz VI i VII. Musiało tak być ze względu na brak nauczycieli.

Pani Sabina Papp była wychowawczynią klasy I i połączonych klas IV i V. Pani Klonowska została wychowawczynią połączonych klas II i III. Pan Roman Papp był wychowawcą młodzieży najstarszej czyli połączonych klas VI i VII. W tym roku szkolnym dzieci klasy I posiadały już elementarze Falskiego, podręcznik do nauki pisania i czytania obowiązujący w szkole przez następnych kilkadziesiąt lat Nauka historii rozpoczynała się w klasie III , główne tematy to życie ludzi w dawnych wiekach.

               W celu likwidacji dużego zróżnicowania wieku w poszczególnych klasach Rada Pedagogiczna postanowiła nie przyjmować do szkoły młodzieży urodzonej przed 1932 rokiem, kierując ją do szkół wieczorowych często o skróconym kursie nauki,dającym jednak świadectwa ukończenia szkoły. Szkoła podejmowała także działania opiekuńcze,szczególnie opiekowano się sierotami i półsierotami gromadząc odpowiednie dokumenty uprawniające do otrzymywania zapomóg.

Historia szkoły - odcinek IV

Nauczyciele otrzymali także oficjalne nominacje. Młodzież szkoły uczestniczyła w zbiórce nasion leśnych na rzecz Nadleśnictwa. Nasiona zbierano pod nadzorem pana Majochy , który pełnił funkcję leśniczego. Szkoła otrzymała oryginalne dzienniki lekcyjne . Dokonano spisu posiadanych pomocy naukowych i uporządkowano bibliotekę szkolną usuwając z niej książki niemieckie .Na prośbę Nadleśnictwa przeprowadzono pogadanki na temat szkód w lasach spowodowanych niekontrolowanym wycinaniem choinek. W szkole założono Koło Ligii Morskiej. Działa także Komitet Szkolny Odbudowy Warszawy oraz Koło PCK. Rodzice zorganizowani są w Kole Rodzicielskim. W dniu 29 kwietnia 1947 roku dziatwa szkolna uczestniczy w akcji sadzenia lasów. Szkoła zorganizowała poranek z okazji Święta Pracy I-Maja oraz Dnia Matki. Przeprowadzono także zbiórkę pieniędzy na fundusz Czerwonego Krzyża. Uroczyste zakończenie roku szkolnego nastąpiło 25 czerwca 1947 roku w niedzielą. Rozdano świadectwa promocyjne i świadectwa ukończenia szkoły. Były to pierwsze świadectwa wydane przez naszą szkołę.

Pierwszymi absolwentami szkoły byli:

Czarnota Stanisław   

Olfans Antoni

Pawłowski Stefan     

Popowicz Franciszek

Popowicz Tadeusz    

Stępkowski Jan

Stępkowski Eugeniusz          

Brak jest oficjalnych dokumentów , ale z relacji świadków wynika jasno fakt istnienia w tym samym czasie szkoły wieczorowej dla młodzieży przerośniętej wiekiem. Szkoła ta dawała świadectwa ukończenia Publicznej Szkoły Powszechnej.

Historia szkoły - odcinek V

Nowy rok szkolny 1947/1948 rozpoczął się 4 września. Zajęcia lekcyjne odbywały się na dwie zmiany. Klasa I i II przychodziły do szkoły na godzinę dwunastą. Nastąpiły też zmiany kadry nauczycielskiej. Nowym nauczycielem został pan Swidrak Marian. Społeczność szkolna podjęła apel zbiórki pieniędzy na odbudowę stolicy Warszawy. Została także założona Spółdzielnia Szkolna,wybrano jej pierwszy Zarząd. Dzień patrona parafii 29 września był dniem wolnym od nauki. Cała szkoła wraz z nauczycielami uczestniczyła w uroczystościach kościelnych w Sobocinowie /Sieroszowie/. Na konferencje nauczycielskie w Ząbkowicach nauczyciele naszej szkoły dowożeni są furmanką /zabezpieczał sołtys/. Do tradycji już należy zbieranie przez dzieci nasion leśnych. W akcji tej uczestniczą klasy starsze. Jak trudna była sytuacja materialna ówczesnej młodzieży świadczy fakt zakazu kierownictwa szkoły zabierania do lasu dzieci bosych. W radiu pojawiły się cykliczne audycje dla nauczycieli, audycje metodyczne . Ze względu na brak odbiorników radiowych i czas nadawania audycji/czas lekcji/ ustalano,który nauczyciel będzie słuchał audycji a następnie dzielił się zdobytymi wiadomościami z pozostałymi kolegami. W szkole zostaje zorganizowana apteczka pierwszej pomocy. To początki działalności na terenie szkoły organizacji PCK. W grudniu wśród dzieci pojawiła się wszawica, sytuacja dość częsta w owych czasach. Aktywnie działa Koło Rodzicielskie. Systematycznie zwoływane są zebrania rodziców na których nauczyciele wygłaszają prelekcje o walce z gruźlicą, analfabetyzmem,potrzebie kształcenia się dorosłych,itp.

Historia szkoły - odcinek VI

W celu propagowania idei oszczędzania wychowawcy klas przyjmują na przechowanie wpłacane przez uczniów drobne kwoty, a więc były to początki powstania działalności Szkolnej Kasy Oszczędności. W dniach od 14 do 15 marca 1948 roku nauczyciele przeprowadzili dokładny spis dzieci w wieku szkolnym w całej wsi, Świadczy to o tym,że nie wszystkie dzieci realizowały obowiązek szkolny. W maju 1948 roku dziatwa szkolna podejmuje akcję tępienia chrabąszczy, szkodników liści drzew. W maju uroczyście obchodzono Święto Pracy oraz Dzień Matki. Uczniowie kończący szkołę kierowani są na dalszą naukę do Rzemieślniczej Szkoły Dokształcającej W dniu 23 czerwca 1948 roku uroczyście zakończono rok szkolny rozdaniem świadectw w klasach. Tradycyjnie nowy rok szkolny 1948-1949 rozpoczęto we wrześniu. Po wakacjach w szkole nastąpiły wielkie zmiany kadrowe. Szkołę opuściła rodzina nauczycielska Roman Papp i Sabina Papp. Nowym kierownikiem szkoły został pan Zygmunt Cybulski. Są też przyjęci nowi nauczyciele: pani Szymańska Władysława. W roku szkolnym 1948-1949 grono nauczycielskie to :kierownik -Zygmunt Cybulski, nauczyciele:Klonowska Karolina, Szymańska Władysława, Swidrak Marian,

Historia szkoły - odcinek VII

W dalszym ciągu religia jest w szkole. Religii uczy ks. Jan Czornysz. Tradycyjnie już szkoła organizuje uroczystości takie jak: Święto lasu,1-Maja,Dzień Matki, itp. W pracy dydaktycznej znacznie poprawiają się warunki: przybywa pomocy naukowych,łatwiej jest o podręczniki dla uczniów,przybywa też książek w bibliotece szkolnej. Na terenie szkoły prężnie działa Koło PCK. Organizacją tą opiekuje się pani Władysława Szymańska. Drugą organizacją uczniowską działającą z sukcesami jest Spółdzielnia Uczniowska pod opieką nauczyciela pana Mariana Swidraka. Pani Klonowska Karolina jest stałym opiekunem biblioteki szkolnej. Aktywnie działa i uczestniczy w życiu szkoły Komitet Rodzicielski-w pracy tej należy wyróżnić pana Władysława Olko i pana Zielińskiego. Obaj panowie uczestniczą także w niektórych posiedzeniach Rady Pedagogicznej (tzw. konferencjach) szczególnie ,gdy omawiane są zagadnienia poprawy dyscypliny uczniów i poprawy warunków ekonomicznych rodzin biednych. W roku szkolnym 1948/1949 Rada Pedagogiczna podjęła uchwałę, że ze względów organizacyjnych lekcje będą trwały po 50 minut, a nie jak w latach poprzednich po 45 minut. Przerwy śródlekcyjne wszystkie po 10 minut.

Historia szkoły - odcinek VIII

       W roku szkolnym 1949-50 władze oświatowe podjęły decyzję o likwidacji klas łączonych. Od tej pory każda klasa ma lekcje oddzielnie. Kierownikiem szkoły w dalszym ciągu jest pan Cybulski Zygmunt. Nauczyciele to : Jan Pawłowski , Szymańska Władysława, Klonowska Karolina.

W związku z likwidacją klas łączonych szkoła musi pracować na dwie zmiany .Klasa I , II i III uczą się na drugiej zmianie . W dalszym ciągu religii uczy ks. Jan Czornysz . W czasie wakacji zostały odmalowane klasy. Z funduszy gminnych zakupiono podręczniki dla uczniów z rodzin najbiedniejszych. Pozostali uczniowie zaopatrywali się w podręczniki indywidualnie. Szczególny nacisk kładzie się na realizację obowiązku szkolnego przez wszystkie dzieci. Z tego względu usta­lono dzień 15 września na zakończenie zapisów uczniów do poszczególnych klas. Nauczyciele zostali zobowiązani do wpisania do dzienników rozkładów materiału na cały rok. .Obowiązywały także plany wychowawcze z uwzględnieniem następujących zagadnień :

1.demokracja

2.wychowanie obywatelsko-państwowe

3.wychowanie społeczne

4.wychowanie moralne

5.wychowanie estetyczne

6.wychowanie utylitarno - praktyczne

7. rozwijanie poczucia obowiązkowości i umiłowania pracy

Historia szkoły - odcinek IX

W okresie zimowym w dalszym ciągu prowadzony był kurs dla analfabetów. Było 45 uczestników tego kursu. W roku szkolnym 1949/50 duży nacisk położono na tematyką przyjaźni polsko-radzieckiej. W dniu 16 grudnia 1949 roku założone zostało TPPR. Koło liczyło 34 członków . Przewodniczył uczeń klasy VII Zamoytel Jan, Aktywnie pracuje też szkolne PCK. Organizacja ta liczy 95 członków. Zadania to :zakładanie i dbałość o kąciki klasowe czystości oraz obsługa szkolnej podręcznej apteczki pierwszej pomocy. Bibliotece przybyło 66 książek. Na koniec roku szkolnego w bibliotece było już 274 książki. W połowie roku szkolnego odszedł ze szkoły pan Pawłowski Jan. Trzeba przypomnieć , że rok szkoły podzielony był na 4 okresy i po każdym okresie następowała klasyfikacja wszystkich uczniów. W czwartym okresie do pracy zgłosiła się nauczycielka Genowefa Waszkielisowa .

Na koniec roku w szkole było razem 189 uczniów. Z tego promowano 154 uczniów; 11 ukończyło szkołę a 34 nie promowano lub zakwalifikowano do egzaminów poprawkowych na jesień 1950 roku. Nowy rok szkolny to duże zmiany kadrowe: kierownik szkoły ob.Cybulski Zygmunt nauczyciele: Przytocka Helena, Olak Józefa , Cybulska Władysława, ks . Jan Czornysz .

Historia szkoły - odcinek X.

Rok szkolny 1950/51

Konferencja organizacyjna nowego roku szkolnego odbyła się 24 sierpnia 1950 roku.

Kadra pedagogiczna to; Cybulski Zygmunt - kierownik szkoły ,nauczyciele; Przytocka Helena, Ulak Józefa, Cybulska Władysława oraz ks. Jan Czornysz,

Nauka jest planowana na dwie zmiany. Aby ujednolicić program nauczania i jego realizację postanowiono zakupić identyczne podręczniki dla uczniów poszczególnych klas. Kierownik szkoły postanowił egzekwować pisemne przygotowanie nauczycieli do poszczególnych lekcji. Przypomnieć należy, że rok szkolny podzielony był na 4 okresy i że dokonywano klasyfikacji wszystkich uczniów po każdym okresie. Pomysł z zakupem podręczników nie był szczęśliwy, ponieważ w sprzedaży brakowało wielu podręczników. Postanowiono także uruchomić świetlicę szkolną, , w której znalazłyby miejsce do pracy działające na terenie szkoły organizacje uczniowskie. Panią. Olak zastąpił pan Romuald Jakubiszyn . W świetlicy szkolnej pojawiły się czasopisma dla dzieci; Świerszczyk, Iskierki, Płomyk i Płomyczek. Koniec roku - promowanych 123, powtórzy klasę 21, egzamin poprawkowy będzie zdawało 21 osób.

Historia szkoły - odcinek XI

Rok szkolny 1951-52. Kadra pedagogiczna to; Zygmunt Cybulski- kierownik szkoły , nauczyciele: Władysława Cybulska , Maria Pirożanka, Helena Przytocka , Romuald Jakubiszyn .

W dniach 27 i 28 sierpnia 1951 roku w godzinach od 8 do 13 pani Helena Przytocka przeprowadziła zapisy uczniów do klasy pierwszej. Pozostali nauczyciele sporządzali listy uczniów klas starszych od II do VII. Chodziło o to, aby odszukać tych uczniów, którzy nie realizują obowiązku szkolnego. W dniu 30 sierpnia przeprowadzono egzaminy poprawkowe. W dalszym ciągu, głównym problemem pracy szkoły i dobrych wyników nauczania jest powtarzająca się co rok niska frekwencja uczniów - średnia miesięczna około 80%.

Historia szkoły - odcinek XII

 

Na Radach Pedagogicznych podkreśla się niewystarczające przygotowanie metodyczne nauczycieli. Brak specjalistów ukierunkowanych na nauczanie poszczególnych przedmiotów. Znacznie spadło zaintresowanie rodziców wynikami w naucedzieci jak i sprawami szkoły. Ogółem do szkoły chodziło 155 uczniów. W ciągu roku wyjechało 9, nie otrzymało promocji do następnej klasy 24 a 9 miało poprawki. Rok szkolny 1952-53 rozpoczął się posiedzeniem Rady Pedagogicznej 29 sierpnia, na której przydzielono klasom wychowawców i dokonano podziału poszczególnych przedmiotów nauczania. Radzie Pedagogicznej przewodniczył kierownik szkoły pan Zygmunt Cybulski.W radzie uczestniczyli nauczyciele:

pani Stefania Lubczyńska

pani Władysława Cybulska

pan Maćków

pan Romuald Jakubiszyn

pan Zenon Kordas

Historia szkoły - odcinek XIII

Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna za I półrocze przyjęła do realizacji następujące wnioski:

1. założyć uczniowskie kółko techniczne

2. w klasach starszych raz w miesiącu pisać dyktanda na ortografię i ćwiczenia stylistyczne

3. raz w roku przygotować i przeprowadzić lekcje pokazowe z j.polskiego uwzględniające ćwiczenia ortograficzne i stylistyczne

4. raz w tygodniu ściśle kontrolować czystość osobistą uczniów

5. wychowawcy uczniów słabych złożą wizyty domowe,celem pomocy w zorganizowaniu pracy domowej ucznia

Na uznanie zasługuje praca Komitetu Rodzicielskiego szczególnie za pomoc finansową szkole.

Młodzież aktywnie zbiera pieniądze na odbudowę Warszawy. Są to kwoty otrzymane za sprzedaną makulaturę i butelki. Uczniowie klasy VI muszą zdawać egzaminy promocyjne, a uczniowie klasy VII egzamin kończący szkołę.

Historia szkoły - odcinek XIV

Rok szkolny 1953-54. .Początek roku pechowy, bowiem nie ma pełnej obsady kadry nauczycielskiej. Kierownikiem szkoły nadal Cybulski Zygmunt. Nauczyciele to; pani Władysława Cybulska, pani Zofia Szymków oraz pan Zenon Kordas. W celu pozyskania rodziców dla potrzeb szkoły postanowiono przeprowadzić kilka lekcji otwartych, zapraszając rodziców do brania w nich udziału. W poszczególnych klasach zostały wybrane samorządy klasowe uczniowskie, konferencja nauczycielska zatwierdziła obszerny program wprowadzania nowych form ćwiczeń stylistycznych w klasach od I do VII z uwzględnieniem rozwoju czytelnictwa. Postanowiono , aby każdy uczeń miał założony dzienniczek lektur . W dalszym ciągu szkoła aktywnie uczestniczyła w życiu społecznym wsi , szczególnie w życiu kulturalnym organizując obchody ważnych świąt i rocznic.

I tak uroczyście obchodzono rocznicę Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej i Święto Ludowego Wojska Polskiego i inne. Szkoła aktywnie uczestniczyła w III Konkursie czytelniczym, do współzawodnictwa w nim zaproszono szkołę w Niedźwiedniku . Młodzież oraz nauczyciele podjęli zobowiązania z okazji odbywającego się Zjazdu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Aktywny udział w tych czynach społecznych biorą harcerze. W tym roku szkolnym do szkoły uczęszcza 154 uczniów.

 
 

Historia szkoły -   odcinek XV

Rok szkolny 1954-55.

Do szkoły zapisanych ponad 200 uczniów , z tego czterech nie realizuje obowiązku szkolnego.

W szkole robi się bardzo ciasno, klasy liczne. Koniecznie trzeba powiększyć bazę lokalową szkoły. Jedynym wyjściem z tej trudnej sytuacji jest przejęcie i adaptacja do potrzeb szkoły budynku Stolec 105 obecnie budynek nr 2.( środkowy). W budynku tym   zlokalizowane były magazyny zbożowe Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej.Po przejęciu budynku na szkołę, przesilone drewniane stropy trzeba było wzmacniać podporami w postaci filarów.W budynku tym przygotowano 4 sale lekcyjne i magazynek na pomoce naukowe. W tym roku szkolnym nastąpiła także zmiana na stanowisku kierownika szkoły. Nowym kierownikiem została pani Maria Drozd.

Nauczyciele to:

Zofia Szymków

Alfreda. Brezwan

Wiesława. Łakoma

Marian Mądrzak

W szkole rozpoczyna działalność zespół artystyczny, który przygotowuje program na Powiatowe Eliminacje Szkolnych Zespołów Artystycznych .

 

Historia szkoły - odcinek XVI

Rok 1956- kadra nauczycielska w niezmienionym składzie.W szkole aktywnie działające organizacje uczniowskie to:

Organizacja Harcerska,

Polski Czerwony Krzyż,

Towarzystwo Przyjaźni Polsko -Radzieckiej,

Szkolny Komitet Odbudowy Warszawy,

Szkolna Kasa Oszczędności.

Szkoła brała czynny udział w Konkursie Czystości. Od Zarządu Powiatowego PCK uczniowie otrzymali nagrody w postaci grzebieni, mydełek, pasty do zębów. Po raz pierwszy uczniowie przygotowują się do udziału w powiatowej olimpiadzie matematycznej. Na terenie szkoły

rozpoczęto popularyzację gry w szachy. Kierownik szkoły otrzymuje zalecenie , aby lekcje wychowania fizycznego prowadzone były oddzielnie dla dziewcząt i oddzielnie dla   chłopców. Uczniowie klasy VII obowiązkowo zdawali egzamin kończący szkołę. Zdawano egzamin z

j .polskiego i matematyki - pisemnie oraz j.polski, matematyka i historia ustnie.W roku szkolnym 1955/56 wszyscy ten egzamin zdali.W całej szkole uczyło się 196 uczniów, z tego nie otrzymało

promocji do klasy następnej 40 uczniów. W nowym roku szkolnym 1956/57 w szkole rozpocznie działalność Szkolne Koło Sportowe oraz Kółko Matematyczne. Funkcję zastępcy kierownika szkoły pełni nauczyciel kol.Marian Mądrzak.

Historia szkoły - odcinek XVII

W roku szkolnym 1956-57 kadra nauczycielska powiększyła się o nauczycielki; panią Monikę Bukałę oraz Danutę Siębidę. Pani Siębida opiekowała się drużyną harcerską. Głównym problemem wychowawczym było złe zachowywanie się uczniów poza szkołą. Np. ustalono specjalne dyżury nauczycielskie podczas projekcji filmów kina objazdowego w świetlicy wiejskiej. W szkole rozpoczęły działalnoś kółka ; polonistyczne , matematyczne, geograficzne oraz Szkolne Koło Sportowe. Ze względu na bardzo niestaranne pismo, większości uczniów zabroniono pisania wiecznymi piórami.W roku szkolnym 1957/58 pracę w naszej szkole rozpoczęli; pan Marian Olewicz oraz panie ; Władysława Moskal i Weronika Machnicka. Każdy uczeń musiał mieć dzienniczek ocen, gdzie rodzice swoim podpisem potwierdzali zainteresowanie się postępami w nauce swoich dzieci, ubezpieczenie dzieci od wypadków kosztowało 5 zł na cały rok. Obowiązywały także dzienniczki lektur. Celem dokształcania się nauczycieli raz w miesiącu wspólnie omawiali lektury o treści pedagogicznej i metodycznej.

Historia szkoły - odcinek XVIII

28.VIII 1958 r .Rada Pedagogiczna, na której omówiono przygotowania do nowego roku szkolnego. Głównym zadaniem staje się świeckość szkoły .Pani kierownik szkoły poleca ścisłe przestrzeganie zakazu modlitwy w klasach przed rozpoczynającymi się zajęciami i po zakończeniu lekcji. Powstaje też problem zdjęcia krzyży wiszących w poszczególnych klasach - kto to ma zrobić? Od roku szkolnego 1958/39 świeckość szkoły staje się faktem. Młody nauczyciel Marian Olewicz prowadzi sekcję gimnastyczną dziewcząt i chłopców. W zawodach powiatowych chłopcy zdobyli III miejsce, a dziewczęta IV. Aktywnie działa sekcja lekkoatletyki i piłki ręcznej chłopców i dziewcząt. Wysoko oceniana jest praca drużyny harcerskiej z druhem Stanisławern Wolskim na czele. W szkole wśród dzieci rozpoczęto zbiórkę pieniędzy na zakup telewizora. Nauczyciele rozprowadzają znaczki na fundusz " 1000 szkół na tysiąclecie Państwa Polskiego ". W sierpniu 1959 roku nowym kierownikiem szkoły zostaje pan Mieczysław Kislinger,

 

Historia szkoły - odcinek XX

Rok szkolny 1959/60. Kierownikiem szkoły zostaje pan Mieczysław Kislinger , nauczyciel z wieloletnim stażem pedagogicznym. W zimie w okresie karnawału zorganizowano zabawę choinkową dla dzieci. Podczas zabawy nagle umiera jeden z uczestników tego balu nauczyciel Stanisław Wolski, Tragedia ta pamiętana jest dzisiaj. Początek lat sześćdziesiątych to powstanie pomysłu przygotowania jubileuszu 1000-lecia Państwa Polskiego przypadającego rok 1966. Wtedy to ogłoszono hasło 1000 szkół na tysiąclecie. We wsi Stolec podjęto inicjatywę budowy nowej szkoły. Powołany zostaje Społeczny Komitet Budowy Szkoły w składzie: Mieczysław Kislinger, Józef Sztepiuk, Józef Brzeżański, Władysław Olko. Na rzecz komitetu pracowali wszyscy nauczyciele.

Historia szkoły - odcinek XXII

W roku 1967 pracę w szkole jako nauczyciel historii podjęła pani mgr Zofia Rutkowska. Od początku bardzo aktywnie współpracuje z Kołem Kombatantów. W wyniku tej współpracy w szkole powstaje Izba Pamięci Narodowej, w której zgromadzone zostają pamiątki i eksponaty z okresu II Wojny Światowej, darowane szkole przez byłych żołnierzy. Zgromadzono wiele zdjęć, medali i odznaczeń wojennych , a także wiele dokumentów żołnierskich i dokumentów okupacyjnych wydawanych Polakom więzionym w obozach i wywiezionych na roboty do Niemiec. Wkrótce Izbie Pamięci nadano imię kanoniera Michała Okurzałego, bohatera bitwy o wyzwolenie Warszawy . Każdego roku we wrześniu w rocznicę napaści hitlerowskiej na Polskę odbywały się i nadal się odbywają spotkania z Kombatantami. Organizowane były uroczyste apele szkolne w rocznicę bitwy pod Lenino, 14 października, dzień święta Ludowego Wojska Polskiego. Były organizowane, lecz obecnie święto wojska jest w dniu przypadającym w wakacje. Nadal uroczyście czcimy rocznicę Dnia Zwycięstwa 9 maja 1945 roku.

Historia szkoły - odcinek XXIII

Koniec lat sześćdziesiątych szkoła pracuje w systemie gabinetowym. Utworzono gabinety: j.polskiego,matematyczny, fizyki i chemii , biologiczny, .historyczny, plastyczny, dwa gabinety nauczania początkowego oraz pracownię zajęć technicznych. System gabinetowy pozwolił zgromadzić pomoce naukowe dla danego przedmiotu w jednej sali lekcyjnej, co umożliwiało korzystanie z nich na każdej lekcji. Dawało też szerokie możliwości nauczycielom w doskonaleniu swojego warsztatu pracy. Uciążliwością jednak było przechodzenie uczniów z budynku do budynku. Chodziło także o bezpieczeństwo uczniów na drodze. Dlatego też w późniejszych latach system ten ograniczono do minimum. W tym samym czasie w budynku nr 4 zorganizowano małą salę gimnastyczną. Zamontowano drabinki, zakupiono materace.

Historia szkoły - odcinek statystyczny

I nadszedł czas jubileuszu 50-lecia Szkoły Podstawowej w Stolcu. Na 14 X I995 r. przygotowano szczególnie uroczystą imprezę. Tym bardziej, że szkole nadane zostanie imię Tadeusza Kościuszki, bohatera międzynarodowego, inicjatora i naczelnika powstania o wolność narodu , wielkiego patrioty i przyjaciela chłopów. Podczas uroczystości odsłonięta zostanie pamiątkowa tablica. Mamy więc okazję przedstawienia okresu.50 lat pracy szkoły w liczbach statystycznych.Ogółem uczęszczałodo naszej szkoły ponad 1000 uczniów. Ukończyło szkołę 1046 uczniów.

Pracowało około 100 nauczycieli.

Szkołą kierowali: Roman Papp, Zygmunt Cybulski, Maria Drozd, Mieczysław Kislinger, Stanisław Rudkowski, Bolesław Gancarz,Ewa Olewicz.

Najdłużej , bo przez 17 lat dyrektorem szkoły był Bolesław Gancarz. Najdłużej uczyli w tej szkole następujący nauczyciele : Maria Szwaja , Antoni Golis , Zofia Ryż., Weronika Sztepiuk.

Historia szkoły - odcinek XXIV

Od września 2017r. weszła w życie nowa reforma szkolnictwa. W Zespole Przedszkolno-Szkolnym pojawiła się VII klasa. W roku szkolnym 2018/2019 w szkole będzie już VIII klas.

Saturday the 31st. . Joomla 3.0 templates. All rights reserved.