Regulamin "Tadeuszki"

Drukuj
Utworzono: czwartek, 12, październik 2006 Poprawiono: środa, 01, kwiecień 2020 su@dmin03698

Regulamin przyznawania tytułu „Tadeuszka”

dla uczniów

Zespołu Przedszkolno- Szkolnego w Stolcu

 

Postanowienia ogólne:

 1. W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie z klas I- VIII
 2. Tytuły w poszczególnych kategoriach przyznawane są raz w roku podczas święta patrona.
 3. Organizatorem plebiscytu jest Samorząd Uczniowski
 4. Obowiązują następujące kategorie- Tadeuszki w dziedzinie:
 • Osobowość roku
 • Super kolega
 • Talent
 • Sportowiec
 • Społecznik
 1. Utytułowani uczniowie otrzymują wyróżnienia w postaci statuetki, które wręczane będą podczas święta patrona.
 2. Załącznikami są potwierdzone kserokopie dyplomów bądź innych dokumentów świadczących o osiągnięciach ucznia.
 3. Nominowani uczniowie powinni mieć ocenę z zachowania co najmniej dobrą.
 4. Tadeuszki przyznawane są przez uczniów szkoły
 5. Ogranizatorem plebiscytu jest Samorząd Szkolny
 6. Laureaci plebiscytu zostaną wyłonieni na podstawie ankiet przeprowadzonych we wszystkich klasach.
 7. Otrzymanie ocenylub oceny nagannej z zachowania na koniec roku szkolnego wyklucza ucznia z udziału w konkursie.
 8. Uczeń, który stosował wobec innych przemoc fizyczną lub psychiczną zostanie natychmiast skreślony z udziału w konkursie.

 

KATEGORIE

 

KATEGORIA: TALENT

    Do przyznania tytułu Talent można typować ucznia z klasy który:

 1. Uzyskał tytuł laureata wewnątrzszkolnego konkursu organizowanego dla wszystkich uczniów z danego etapu edukacyjnego lub są laureatami konkursów o szerszym zasięgu oraz:
 2. Wyróżnia się zainteresowaniem i osiągnięciami w jednej dziedzinie nauki lub sztuki na poziomie realizowanego etapu edukacyjnego.
 3. Systematycznie rozwija uzdolnienia; udział w kółkach, sekcjach w szkole i poza szkołą.
 4. Bierze udział w konkursach szkolnych, angażuje się w kalendarz imprez szkolnych.
 5. Bierze udział w imprezach o zasięgu gminnym.
 6. Prezentuje prace i dokonania artystyczne na wystawach i przeglądach pozaszkolnych.

 

KATEGORIA: OSOBOWOŚĆ

Do przyznania tytułu Osobowość można typować ucznia wyróżniającego się na tle klasy dzięki temu że :

1 Posiada ponadprzeciętną wiedzę na interesujący go temat

2 Posiada ciekawą pasję, której się poświęca

3 Ma niecodzienne zainteresowania

4 Posiada specyficzne poczucie humoru,( trafne zwroty, celne riposty), potrafi rozładować napięcie w klasie.

 

 

KATEGORIA : KOLEŻEŃSTWO

Do tytułu Super Kolegi/ Koleżanki można typować ucznia który:

1. Bardzo dobrze odnosi się do koleżanek i kolegów.

2. Staje w obronie słabszych I młodszych kolegów.

3. Reaguje na konflikty innych uczniów, stara się pozytywnie łagodzić spory.

4. Pomaga uczniom nieobecnym w szkole w nadrobieniu zaległości (zanosi zeszyty, przekazuje informacje, tłumaczy trudniejszy materiał).

5. W miare swoich możliwości pomaga w nauce słabszym kolegom i koleżankom.

6. Jest otwarty na pracę w grupie, umie współdziałać z innymi.

7 Jest tolerancyjni, szanuje odmienne zdanie kolegów i koleżanek.

 

KATEGORIA: SPOŁECZNIK

Do przyznania tytułu Społecznik można typować ucznia z klas który:

 1. Przejawia zaangażowanie i włącza się działalność organizacji szkolnej, np. harcerstwo, kółko ekologiczne, kółka zainteresowań, działalność Samorządu Klasowego i Szkolnego itp.
 2. Przejawia indywidualne, osobiste zaangażowanie na rzecz drugiej osoby lub instytucji.
 3. Jest zaangażowany w pomoc koleżeńską.
 4. Reprezentuje wzorową postawę w szkole i poza szkołą.
 5. Bierze aktywny udział w życiu szkoły, miejscowości, w której mieszka lub się uczy.
 6. Działa w wolontariacie, organizuje akcje charytatywne.
 7. Podejmuje własne inicjatywy o charakterze społecznym.
 8. Aktywnie uczestniczy w programach artystycznych podczas uroczystościach szkolnych i włącza sie do ich organizacji

 

KATEGORIA: SPORTOWIEC

Do przyznania tytułu Sportowiec można typować ucznia z klasy który: 

1. Reprezentuje szkołę na zawodach sportowych i odnosi na nich sukcesy.

2. Świeci przykładem jeśli chodzi o zachowanie i dyscyplinę.

3. Jest zawsze przygotowany do lekcji wychowania fizycznego.

4. W sposób honorowy potrafi pogodzić się z porażką.

5. Szanuje swoich przeciwników i stosuje zasady „fer play”.

6. Promuje zdrowy styl życia ( jest zadbany, czysty, zdrowo się odżywia, dba o bezpieczeństwo).

7. Korzysta ze wszelkich zajęć promujących zdrowy styl życia organizowanych przez

szkoły( rajdy, wycieczki itp.).

 

KATEGORIA: PRZYJACIEL SZKOŁY

1. ,Przyjacielem Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Stolcu może zostać osoba fizyczna, firma, instytucja lub organizacja, która przyczyniła się do rozwoju szkoły i podniesienia jej rangi w środowisku, w szczególności za:

    - znaczącą pomoc materialną i finansową na rzecz wspierania działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych\

    - wieloletnie bezinteresowne działania o charakterze stałej, opartej na przyjacielskich relacjach współpracy

    - wspieranie działań wpływających na pozytywny wizerunek szkoły w środowisku lokalnym 

 

2. Z propozycją przyznania tytułu mogą wystąpić:

    - Dyrektor Szkoły

    - Rada Pedagogiczna

    - Rada Rodziców

    - Samorząd Uczniowski

 

3. Osoba, instytucja, firma lub organizacja, której przyznano tytuł otrzymuje:

-pamiątkowy dyplom

-statuetkę

4. Nadanie honorowego tytułu PRZYJACIELA SZKOŁY odbywa się w obecności społeczności szkolnej w Dniu Święta Patrona Szkoły lub na Uroczystości Zakończenia Roku Szkolnego. Nominowani poinformowani zostają odpowiednio wcześniej, by umożliwić im osobiste uczestnictwo.

5. Aktu wręczenia dokonuje Dyrektor Szkoły.

6. Nagrodzeni tytułem PRZYJACIEL SZKOŁY uczestniczą w jej życiu poprzez udział w okolicznościowych uroczystościach.

Saturday the 31st. . Joomla 3.0 templates. All rights reserved.